Ανανέωση Διπλώματος

Ανανέωση Διπλώματος 2017-11-28T14:21:04+00:00

Ανανέωση Διπλώματος Οδήγησης

Τα διπλώματα οδήγησης Κατηγορίας Α, Β και των υποκατηγοριών Α1 και Β1 ισχύουν μέχρι την ηλικία των 65 ετών του οδηγού. Τα διπλώματα οδήγησης Κατηγορίας Β (για οδήγηση επιβατικών οχημάτων δημοσίας χρήσεως), Β+Ε, Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε ισχύουν για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης. Μετά την πάροδο των πέντε ετών λήγει ταυτόχρονα η ισχύς και για τις Κατηγορίες Α, Β και οι υποκατηγορίες Α1 και Β1 που τυχόν είναι ενσωματωμένες στο δίπλωμα οδήγησης. Μετά το 65ο έτος ηλικίας του οδηγού, τα διπλώματα οδήγησης πρέπει να ανανεώνονται ανά τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή τελευταίας ανανέωσης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης:

  • Τέσσερις, (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου

  • Παράβολο 50 € + 30 €

  • Παράβολο 18 €

  • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε. (10€ έκαστος)

  • Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του κατά την επίσκεψη στους γιατρούς: (Βιβλιάριο υγείας, Αστυνομική ταυτότητά, Δύο (2) φωτογραφίες)

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

  • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης

  • Επικυρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.

  • Άδεια Οδήγησης