Αντίγραφο Διπλώματος

Αντίγραφο Διπλώματος 2017-11-27T12:22:30+00:00

Αντίγραφο αδείας οδήγησης (ερασιτεχνικής, επαγγελματικής ή μοτοσικλέτας)
Λόγω κλοπής, απώλειας ή φθοράς.

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει: α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε., γ. ότι η άδεια οδήγησης του, δεν παρακρατείται από καμία δημόσια αρχή ή ασφαλιστικό φορέα της Ελλάδας ή άλλης χώρας / μέλους της Ε.Ε., δ. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

  • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

  • α. Παράβολο 9,02 €.
    β. Εάν η άδεια έχει απωλεσθεί ή κλαπεί προσκομίζεται παράβολο 30,00 € για πρώτη φορά και 60,00 € για δεύτερη, τρίτη κ.λ.π.

  • Στην περίπτωση που ζητείται αντίγραφο αδείας λόγω φθοράς, παραδίδεται η παλαιά άδεια οδήγησης.

  • Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης κατατίθεται μαζί, για να εκδοθεί μία καινούργια ενιαία.

  • Παράβολο των 30,00 €, για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.

  • Αίτηση εκτύπωσης.

Σημείωση

Σε περίπτωση που η απώλεια της άδειας οδήγησης οφείλεται σε κλοπή οχήματος, ή σε μερική κλοπή οχήματος (διάρρηξη), ή σε καταστροφή του οχήματος από φωτιά ή πλημμύρα, αποδεδειγμένα από έγγραφα της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή πυροσβεστικής, δεν απαιτείται, η προσκόμιση του παραβόλου των 30,00 €, της παραγράφου 4 των δικαιολογητικών.

Παρατήρηση

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης) να είναι επικυρωμένο.