Αντικατάσταση παλαιού Διπλώματος

Αντικατάσταση παλαιού Διπλώματος 2017-11-27T12:24:50+00:00

Αντικατάσταση παλαιού Διπλώματος

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση -Υπεύθηνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:
  α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
  γ. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρόου

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.
  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πρίν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε. και 185 ημέρες για τους ξένους υπήκοους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

 • Δύο (2) έγρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

 • Αν υπάρχει καιάλλη άδεια οδήγησης κατατίθεται μαζί, για να εκδοθεί μία καινούργια ενιαία.

 • Εάν η παλαιά άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή έχουμε αλλαγή στοιχείων, θα προσκομίζεταί και: Παράβολο 9,02 €.

 • Παράβολο των 30 €.

 • Αίτηση εκτύπωσης.