Ειδικές άδειες

Ειδικές άδειες 2017-11-27T16:41:33+00:00

Ειδικές άδειες

Προυποθέσεις:

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης) να είναι επικυρωμένο.

Δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση

 • Εάν η άδεια οδήγησης είναι επαγγελματική, τότε απαιτούνται:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση της παρούσας ).

 • Παράβολο των 50,00 €.
 • Δύο ( 2 ) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.
 • Αντίγραφο τιτλου σπουδών (τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαιδευσης)

  Για αλλοδαπούς πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α2

  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

 • Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.

 • Εάν η άδεια οδήγησης είναι ερασιτεχνική, τότε χρειάζονται επιπλέον:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση της παρούσας ).
 • Μία ( 1 ) έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου.
 • Παράβολο 6,00 €.
 • Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών (10 € έκαστος) [ σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: ( α ) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, ( β ) το βιβλιάριο ασθενείας, καθώς και εργαστηριακές εξετάσεις ( γενική αίματος – σάκχαρο, ουρία –, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ] ή πρακτικό ΔΙΕ κατά περίπτωση.
 • Παράβολο των 50,00 €.
 • Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
 • Παράβολο των 30,00 €.
 • Αίτηση εκτύπωσης.
 • Παράβολο 3,00 € για το βιβλίο μηχανολογίας.
 • Αντίγραφο τιτλου σπουδών (τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαιδευσης)
  Για αλλοδαπούς πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α2

Παρατήρηση

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.